28/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học lớp QT18.1, QT18.2 tại Đà Nẵng ngày 30, 31 tháng 8 năm 2014 như sau.
27/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của lớp KL20.1NTH tại Ninh Thuận do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của lớp QT19.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp QT18.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp KT18.1NTH tại Ninh Thuận do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
    Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đại học cho các tân cử nhân lớp KT17.1TTH  vào ngày 30 tháng 8 năm 2014, kế hoạch cụ thể như sau:
27/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của lớp LK18.1PMN tại Nha Trangdo Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của lớp QT19.1SNT tại Nha Trang do Đại học Đà Nẵng như sau:
27/08/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của lớp QT20.1LTN, KT20.1LTN tại Gia Lai do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
27/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của lớp QT18.1LTN tại Gia Lai do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
27/08/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành  như sau:
26/08/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của lớp KL20.1DKT tại KonTum do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
26/08/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của lớp LH20.1DKT tại KonTum do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
26/08/14
       Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban như sau:
26/08/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
26/08/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau: