25/11/14
  Kính gửi:   Học viên lớp MD20.1 Đà Nẵng
21/11/14
 Lớp LH20.2QTV Quảng Trị
21/11/14
lớp LH20.1QTH Quảng Trị
21/11/14
Học viên lớp KT20.1QTR tại Quảng Trị
21/11/14
Học viên lớp QT20.1QTR tại Quảng Trị
21/11/14
Kế hoạch học kỳ 6 các lớp QT19.1CBH, QT20.1CBH
21/11/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học các lớp tại Đà Nẵng ngày 22 - 23/11/2014 như sau:
21/11/14
 Trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp KL19.1. 
10/11/14
  Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8 của khoá học như sau:
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8
10/11/14
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 6 
10/11/14
 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 5 
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8 
10/11/14
Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên các lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8