25/07/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học như sau:
25/07/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
25/07/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
25/07/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/07/14
Lich thi tốt nghiệp của các lớp QT17.1LTN, KT17.1LTN tại Gia Lai, 
24/07/14
 Lịch thi tốt nghiệp của các lớp QT17.1HIA, QT17.2HIA tại TP. HCM, 
24/07/14
Lịch thi tốt nghiệp của các lớp QT17.1DNG, KT17.1DNG tại Đà Nẵng, 
24/07/14
Lịch thi tốt nghiệp của lớp TC20.1DNG tại Đà Nẵng, 
24/07/14
Lịch thi tốt nghiệp của các lớp TC20.1CVA, MC20.1CVA tại TP. HCM
24/07/14
 Lịch tốt nghiệp của lớp MD19.1TDN tại Nha Trang, 
24/07/14
Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp TD19.2TTA tại ALưới, Thừa Thiên Huế, 
24/07/14
Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp TD19.1DTV tại Trà Vinh
24/07/14
Kế hoạch tốt nghiệp của lớp QT17.1CBH tại Trung tâm Hợp tác và PT Liên minh HTX Việt Nam,
24/07/14
Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch thi tốt nghiệp của các lớp khoá 17.1 tại Đà Nẵng. Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp trên lịch ôn tập do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau: