24/10/14
 Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Trà Vinh phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho lớp TD19.1DTV tại Trà Vinh
24/10/14
     Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho các lớp MD19.2, TD19.2, MC20.1, TC20.1
23/10/14
  Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên các  lớp trên lịch thi lại học lại lần cuối của khoá học như sau:
22/10/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học và phòng thi các lớp tại Đà Nẵng ngày 25, 26/10/2014 như sau:
22/10/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
 Do lịch công tác của Đại học Đà Nẵng thay đổi, nên lịch thi của lớp MD20.1DNG tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh lại như sau:
15/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học như sau:
15/10/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 10 của khoá do Đại học Đà Nẵng ban hành học như sau:
15/10/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 10 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
08/10/14
        Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
08/10/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
08/10/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
08/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
06/10/14
      Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho lớp MD19.2 BTR tại Bến Tre. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau: