19/12/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng thi các lớp MD21.1, MT21.1, TP21.1 như sau:
17/12/14
Học viên lớp MD20.1TTH tại Huế
17/12/14
Học viên lớp LH20.1TTN tại Thừa Thiên Huế
17/12/14
  - Học viên lớp LH19.1TTA, LH19.2TTA tại Alưới, TT Huế
17/12/14
Học viên lớp QT21.1QTR, KT21.1QTR tại Quảng Trị
17/12/14
 Học viên lớp KL21.1QTV tại Quảng Trị
17/12/14
Học viên lớp TD21.1QTV tại Quảng Trị
17/12/14
Học viên lớp MT20.1QTH tại Hải Lăng, Quảng Trị
17/12/14
- Học viên lớp KL20.1NTH tại Ninh Thuận
11/12/14
- Học viên lớp MD20.1QTH tại Quảng Trị
28/11/14
  - Học viên  lớp KT20.1, QT19.1, LH20.1, QT11A  Quảng Ngãi