Lịch học và thi kỳ 3 lớp KL19.1DNG tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 25/03/13

    Kính gửi: Sinh viên lớp KL19.1DNG tại Đà Nẵng

   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học như sau:
1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 20/04/2013 – 10/05/2013 sinh viên tập trung đến tại Trung tâm ĐTTX ĐHĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.870.000đ (Một triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).
2. Thời gian học và thi học kỳ:
Địa điểm:Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN  71 Ngũ hành Sơn TP. Đà Nẵng
Thời gian và môn học:

TT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Kế toán tài chính 1

ThS. Trần Hồng Vân  0913.434.449

20

07h30 - 11h30    11.05.2013
13h30 - 17h30    11.05.2013
07h30 - 11h30    12.05.2013
13h30 - 17h30    12.05.2013

07h30 - 09h00

03/08/2013

2

Các phương pháp định lượng trong kinh tế

ThS. Nguyễn Thành Long 0914.080.668

15

07h30 - 11h30    18.05.2013
13h30 - 17h30    18.05.2013
07h30 - 11h30    19.05.2013

09h30 - 11h00

03/08/2013

3

Marketing căn bản

PGS.TS. Ng. Thị Như Liêm
0913.430.888

15

07h30 - 11h30    25.05.2013
13h30 - 17h30    25.05.2013
07h30 - 11h30    26.05.2013

13h30 - 15h00

03/08/2013

4

Kinh tế lượng

TS. Lê Dân
0914.112.585

10

07h30 - 11h30    02.06.2013
13h30 - 17h30    02.06.2013

15h30 - 17h00

03/08/2013

5

Quản trị sản xuất

TS. Nguyễn Quốc Tuấn  0914.135723

15

07h30 - 11h30    08.06.2013
13h30 - 17h30    08.06.2013
07h30 - 11h30    09.06.2013

07h30 - 09h00

04/08/2013

6

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

ThS. Nguyễn Văn Chức 0905357105

10

07h30 - 11h30    16.06.2013
13h30 - 17h30    16.06.2013

09h30 - 11h00

04/08/2013

Đề nghị sinh viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có). 
 Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.
 Trân trọng./.
                                                                                                                    Phòng Đào tạo

CÁC THÔNG BÁO KHÁC