Chương trình đào tạo bằng 2 ngành Quản lý nhà nước

02/03/2015 02:12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẰNG 2 (2,5 NĂM)

(DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KINH TẾ & KH XÃ HỘI NHÂN VĂN)

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍNCHỈ

GHI CHÚ

1

 Hành chính học

3

 

2

 Chính trị học

2

 

3

 Hành chính công

3

 

4

 Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

5

 Luật Hiến pháp

3

 

6

 Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

4

 

7

 Luật Hành chính

3

 

8

 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

9

 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

3

 

10

 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

11

 Quản lý và phát triển tổ chức hành chính Nhà nước

3

 

12

 Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

2

 

13

 Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường

2

 

14

 Quản lý Nhà nước về và đô thị

2

 

15

 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội

3

 

16

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

3

 

17

 Đạo đức công vụ

2

 

18

 Phân tích chính sách

2

 

19

 Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

2

 

20

 Kỹ thuật tổ chức công sở

2

 

21

 Tài chính công

3

 

22

 Quản lý tài chính dự án đầu tư công

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

56

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1: Hành chính công

3

 

 

 Nghiệp vụ 2: Quản lý và phát triển tổ chức hành chính Nhà nước

3

 

 

 TỔNG SỐ

66

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẰNG 2 (3 NĂM)

TT

HỌC PHẦN

TC

GHI CHÚ

1

 Hành chính học

3

 

2

 Chính trị học

2

 

3

 Logic học

2

 

4

 Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

5

 Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

6

 Lịch sử văn minh thế giới

2

 

7

 Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

4

 

8

 Quản trị học

3

 

9

 Luật Hiến pháp

3

 

10

 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

3

 

11

 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

12

 Hành chính công

3

 

13

 Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

14

 Luật Hành chính

3

 

15

 Quản lý và phát triển tổ chức hành chính Nhà nước

3

 

16

 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội

3

 

17

 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

18

 Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

2

 

19

 Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường

2

 

20

 Quản lý Nhà nước về và đô thị

2

 

21

 Pháp luật về Cán bộ công chức, viên chức

3

 

22

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

3

 

23

 Đạo đức công vụ

2

 

24

 Phân tích chính sách

2

 

25

 Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

2

 

26

 Kỹ thuật tổ chức công sở

2

 

27

 Tài chính công

3

 

28

 Quản lý tài chính dự án đầu tư công

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

71

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1: Hành chính công

3

 

 

 Nghiệp vụ 2: Quản lý và phát triển tổ chức hành chính Nhà nước

3

 

 

TỔNG SỐ

81

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn