Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học khối ngành Kinh tế

02/03/2015 04:30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
KHỐI NGÀNH KINH TẾ

 

Ngành: TIN HỌC QUẢN LÝ (Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học )

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Toán cao cấp – Đại số tuyến tính

2

 

2

 Xác suất và Thống kê toán

3

 

3

 Hệ thống Thông tin Quản lý

3

 

4

 Toán rời rạc

4

 

5

 Cơ sở Dữ liệu

3

 

6

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

7

 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật

3

 

8

 Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu II

3

 

9

 Kinh tế lượng

3

 

10

 Cơ sở Lập trình

3

 

11

 Thiết kế Web

2

 

12

 Mạng và Truyền thông

3

 

13

 Quản trị Dự án Phần mềm

3

 

14

 Phát triển Hệ thống Thông tin Kinh tế

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

41

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

51

 

 

 

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH - DỊCH VỤ (Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học )

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Toán cao cấp - Đại số tuyến tính

2

 

2

 Lý thuyết Xác xuất và Thống kê toán

3

 

3

 Nguyên lý Kinh doanh Du lịch

3

 

4

 Kinh tế ngành

2

 

5

 Quản trị Tài chính

3

 

6

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

7

 Quản trị Chiến lược

3

 

8

 Quản trị Cung ứng Dịch vụ

3

 

9

 Quản trị Kinh doanh Lưu trú

3

 

10

 Marketing Dịch vụ

3

 

11

 Quản trị Kinh doanh Lữ hành

3

 

12

 Quản trị Kinh doanh Nhà hàng

2

 

13

 Nghiên cứu Marketing

3

 

14

 Quy trình Phục vụ trong Khách sạn - Nhà hàng

2

 

15

 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

40

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

50

 

 

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học )

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Toán cao cấp - Đại số tuyến tính

2

 

2

 Lý thuyết Xác xuất và Thống kê toán

3

 

3

 Kinh tế Thương mại

2

 

4

 Kinh tế ngành

2

 

5

 Nghiên cứu Marketing

3

 

6

 Luật Thương mại

2

 

7

 Quản trị Chiến lược

3

 

8

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

9

 Quản trị Xúc tiến Thương mại

2

 

10

 Quản trị Doanh nghiệp Thương mại

3

 

11

 Quản trị Lực lượng bán

2

 

12

 Quản trị Thương mại Bán lẻ

3

 

13

 Quản trị Quan hệ Khách hàng

2

 

14

 Kinh tế Quốc tế

2

 

15

 Kinh tế Công cộng

2

 

16

 Kinh doanh Xuất nhập khẩu

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

39

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

49

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn