Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học khối ngành Kinh tế

02/03/2015 04:11

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC 
KHỐI NGÀNH KINH TẾ

 


Ngành: KẾ TOÁN ( Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp 1

3

 

3

 Luật Kinh tế

3

 

4

 Quản trị học

2

 

5

 Kinh tế Vĩ mô

3

 

6

 Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu

2

 

7

 Xã hội học

2

 

8

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

9

 Kế toán Tài chính 1

4

 

10

 Lý thuyết Xác xuất và Thống kê toán

3

 

11

 Toán cao cấp 2

2

 

12

 Tài chính Tiền tệ

3

 

13

 Kinh doanh Xuất nhập khẩu

2

 

14

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

15

 Marketing Xăn bản

3

 

16

 Kế toán Tài chính 2

3

 

17

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

18

 Phát triển Kỹ năng Quản trị

2

 

19

 Kế toán Quản trị

3

 

20

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

21

 Kinh tế lượng

2

 

22

 Quản trị Sản xuất

3

 

23

 Hệ thống Thông tin Kế toán

3

 

24

 Thuế

2

 

25

 Kiểm toán Căn bản

3

 

26

 Kiểm toán Tài chính

3

 

27

 Quản trị Chiến lược

2

 

28

 Kế toán Công ty

2

 

29

 Thị trường và Định chế Tài chính

2

 

30

 Nghiệp vụ Ngân hàng và Thanh toán Quốc tế

2

 

31

 Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

3

 

32

 Tin học hóa Kế toán

3

 

33

 Đề án môn học

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

85

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

95

 

 

 

Ngành: TIN HỌC QUẢN LÝ ( Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp 1

3

 

3

 Cơ sở Lập trình

3

 

4

 Kinh tế Vi mô

3

 

5

 Kinh tế Vĩ mô

3

 

6

 Xã hội học

2

 

7

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

8

 Thống kê Kinh tế

3

 

9

 Kinh tế ngành

2

 

10

 Toán cao cấp 2

2

 

11

 Hệ thống Thông tin Kinh tế

3

 

12

 Quản trị Dự án Phần mềm

2

 

13

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

14

 Cơ sở Dữ liệu

3

 

15

 Toán rời rạc

4

 

16

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

17

 Phát triển Hệ thống Thông tin Kinh tế

2

 

18

 Mạng và Truyền thông

3

 

19

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

20

 Kinh tế lượng

3

 

21

 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật

3

 

22

 Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu 1

3

 

23

 Kiến trúc Máy tính và Hệ Điều hành

3

 

24

 Lập trình hướng đối tượng

3

 

25

 Phân tích và Thiết kế Hệ thống

3

 

26

 Thiết kế Web

2

 

27

 Thương mại Điện tử

2

 

28

 Quản trị Mạng

2

 

29

 Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu 2

3

 

30

 Đề án môn học

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

80

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

90

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn