Chương trình đào tạo ngành Kế toán VB1

27/02/2020 09:40

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành
KẾ TOÁN (VB1)

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Tin học văn phòng

3

 

2.  

Kinh tế vi mô

3

 

3.  

Quản trị học

3

 

4.  

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

 

5.  

Luật kinh doanh

2

 

6.  

Pháp luật đại cương

2

 

7.  

Triết học Mác-Lê Nin

3

 

8.  

Kinh tế vĩ mô

3

 

9.  

Nguyên lý kế toán

3

 

10.  

Marketing căn bản

3

 

11.  

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

12.  

Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin

2

 

13.  

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

14.  

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

15.  

Kế toán tài chính 1

3

 

16.  

Quản trị chiến lược (*)

3

 

17.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

18.  

Kế toán tài chính 2

3

 

19.  

Kế toán quốc tế (*)

3

 

20.  

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

 

21.  

Kế toán thuế

3

 

22.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

23.  

Kế toán quản trị

3

 

24.  

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

25.  

Kiểm toán

3

 

26.  

Kinh doanh quốc tế

3

 

27.  

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

28.  

Kế toán công ty

3

 

29.  

Nghiệp vụ ngân hàng

3

 

30.  

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

31.  

Thực hành kế toán

3

 

32.  

Hành vi tổ chức

3

 

33.  

Thị trường và các định chế tài chính

3

 

34.  

Kế toán ngân hàng (*)

3

 

35.  

Nhập môn kinh doanh

3

 

36.  

Kiểm soát nội bộ

3

 

37.  

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

38.  

Tài chính công ty

3

 

39.  

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG SỐ

112

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn