Chương trình đào tạo ngành: Ngôn ngữ Anh VB1 và VB2

27/02/2020 09:39

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành
NGÔN NGỮ ANH VĂN BẰNG 1

Ngành: Ngôn ngữ Anh                                Bậc:    Đại học          Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    AVB1 – Dành cho học viên tốt nghiệp THPT                                     

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

I

1.

Kỹ năng tổng hợp 1 [GS1]

4

 

2.

Kỹ năng tổng hợp 2 [GS2]

4

 

3.

Ngữ pháp 1 [GR1]

3

 

4.

Phương pháp học ĐH [STS]

2

 

5.

Dẫn luận ngôn ngữ [ILT]

2

 

6.

Luyện âm [SPT]

2

 

7.

Cơ sở văn hoá VN [BVC]

2

 

 

CỘNG

19

 

II

8.

Kỹ năng tổng hợp 3 [GS3]

4

 

9.

Kỹ năng tổng hợp 4 [GS4]

4

 

10.

Ngữ pháp 2 [GR2]

4

 

11.

Ngữ âm - âm vị học [PHO]

3

 

12.

Triết học Mác - Lênin

3

 

13.

Tiếng Việt [VLS]

2

 

 

CỘNG

20

 

III

14.

Kỹ năng tổng hợp 5 [GS5]

4

 

15.

Kỹ năng tổng hợp 6 [GS6]

4

 

16.

Văn hoá Anh [BCS]

2

 

17.

Văn hoá Mỹ [ACS]

2

 

18.

Giao thoa văn hoá [CCS]

2

 

19.

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

20.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

 

CỘNG

18

 

IV

21.

Kỹ năng tổng hợp 7 [GS7]

4

 

22.

Kỹ năng tổng hợp 8 [GS8]

4

 

23.

Ngữ pháp nâng cao [AG]

4

 

24.

Tâm lý học đại cương [GPY]

2

 

25.

Lịch sử Đảng CS Việt Nam [VCP]

2

 

 

CỘNG

16

 

V

 

26.

Biên dịch 1 [TP1]

4

 

27.

Phiên dịch 1 [IP1]

4

 

28.

Văn học Anh [BLS]

2

 

29.

Lý thuyết dịch [TTS]

3

 

30.

Tư tưởng HCM [HMI]

2

 

 

CỘNG

15

 

VI

31.

Biên dịch 2 [TP2]

4

 

32.

Phiên dịch 2 [IP2]

4

 

33.

Ngữ nghĩa [SEM]

2

 

34.

Tiếng Anh nâng cao 1 [AE1]

4

 

 

CỘNG

14

 

VII

35.

Biên dịch 3 [TP3]

4

 

36.

Phiên dịch 3 [IP3]

4

 

37.

Ngôn ngữ đối chiếu [CLS]

2

 

38.

Tiếng Anh nâng cao 2 [AE2]

4

 

 

CỘNG

14

 

 

 

TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

116

 

VIII

 39.

Thực tập Dịch [FTS]

5

 

 40.

Học phần chuyên môn I [GSC1]
(Biên- phiên dịch )

5

 

 41.

Học phần chuyên môn II [GSC2]
(Nói – Viết)

5

 

 

 

TỔNG SỐ

131

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhNGÔN NGỮ ANH VĂN BẰNG 2

Ngành: Ngôn ngữ Anh                                Bậc:    Đại học                           Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    AVB2 – Dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học              

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Kỳ 1

1.

Kỹ năng tổng hợp 1

4

 

2.

Kỹ năng tổng hợp 2

4

 

3.

Ngữ pháp thực hành 1

3

 

4.

Ngữ pháp thực hành 2

4

 

5.

Luyện âm

3

 

6.

Ngữ âm học

2

 

7.

Dẫn luận ngôn ngữ

2

 

8.

Cơ sở văn hoá VN

2

 

 

CỘNG

24

 

Kỳ 2

9.

Kỹ năng tổng hợp 3

4

 

10.

Kỹ năng tổng hợp 4

4

 

11.

Lý thuyết dịch

3

 

12.

Biên dịch 1

4

 

13.

Phiên dịch 1

4

 

14.

Văn hoá Anh

2

 

15.

Tiếng Việt

2

 

 

CỘNG

23

 

Kỳ 3

16.

Kỹ năng tổng hợp 5

4

 

17.

Kỹ năng tổng hợp 6

4

 

18.

Ngữ pháp nâng cao

4

 

19.

Biên dịch 2

4

 

20.

Phiên dịch 2

4

 

21.

Tiếng Anh nâng cao 1

4

 

22.

Tư tưởng HCM

2

 

 

CỘNG

26

 

Kỳ 4

23.

Giao thoa văn hoá

2

 

24.

Văn hoá Mỹ

2

 

25.

Văn học Anh

2

 

26.

Ngữ nghĩa

2

 

27.

Biên dịch 3

4

 

28.

Phiên dịch 3

4

 

29.

Ngôn ngữ đối chiếu

2

 

30.

Tiếng Anh nâng cao 2

4

 

 

CỘNG

22

 

Kỳ 5

31.

Thực tập Dịch

5

 

32.

Học phần chuyên môn I
(Biên- phiên dịch )

5

 

33.

Học phần chuyên môn II
(Nói – Viết)

5

 

 

 

TỔNG SỐ

110

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn