Chương trình đào tạo ngành: Ngôn ngữ Anh VB1 và VB2

27/02/2020 09:39

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VB1
 Hình thức đào tạo: Trực tuyến

 

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Kỹ năng tổng hợp 1 [GS1]

4

 

2.  

Kỹ năng tổng hợp 2 [GS2]

4

 

3.  

Ngữ pháp 1 [GR1]

3

 

4.  

Phương pháp học ĐH [STS]

2

 

5.  

Dẫn luận ngôn ngữ [ILT]

2

 

6.  

Luyện âm [SPT]

2

 

7.  

Cơ sở văn hoá VN [BVC]

2

 

8.  

Kỹ năng tổng hợp 3 [GS3]

4

 

9.  

Kỹ năng tổng hợp 4 [GS4]

4

 

10.  

Ngữ pháp 2 [GR2]

4

 

11.  

Ngữ âm - âm vị học [PHO]

3

 

12.  

Triết học Mác - Lênin

3

 

13.  

Tiếng Việt [VLS]

2

 

14.  

Kỹ năng tổng hợp 5 [GS5]

4

 

15.  

Kỹ năng tổng hợp 6 [GS6]

4

 

16.  

Văn hoá Anh [BCS]

2

 

17.  

Văn hoá Mỹ [ACS]

2

 

18.  

Giao thoa văn hoá [CCS]

2

 

19.  

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

20.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

21.  

Kỹ năng tổng hợp 7 [GS7]

4

 

22.  

Kỹ năng tổng hợp 8 [GS8]

4

 

23.  

Ngữ pháp nâng cao [AG]

4

 

24.  

Tâm lý học đại cương [GPY]

2

 

25.  

Lịch sử Đảng CS Việt Nam [VCP]

2

 

26.  

Biên dịch 1 [TP1]

4

 

27.  

Phiên dịch 1 [IP1]

4

 

28.  

Văn học Anh [BLS]

2

 

29.  

Lý thuyết dịch [TTS]

3

 

30.  

Tư tưởng HCM [HMI]

2

 

31.  

Biên dịch 2 [TP2]

4

 

32.  

Phiên dịch 2 [IP2]

4

 

33.  

Ngữ nghĩa [SEM]

2

 

34.  

Tiếng Anh nâng cao 1 [AE1]

4

 

35.  

Biên dịch 3 [TP3]

4

 

36.  

Phiên dịch 3 [IP3]

4

 

37.  

Ngôn ngữ đối chiếu [CLS]

2

 

38.  

Tiếng Anh nâng cao 2 [AE2]

4

 

39.  

Thực tập Dịch [FTS]

5

 

40.  

Học phần chuyên môn I  [GSC1] (Biên- phiên dịch )

5

 

 

Học phần chuyên môn II [GSC2] (Nói – Viết)

5

 

 

TỔNG SỐ

131

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH VB2
 Hình thức đào tạo: Trực tuyến

 

     

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Kỹ năng tổng hợp 1 [GS1]

4

 

2.  

Kỹ năng tổng hợp 2 [GS2]

4

 

3.  

Ngữ pháp thực hành 1 [PG1]

3

 

4.  

Ngữ pháp thực hành 2 [PG2]

4

 

5.  

Luyện âm [SPT]

3

 

6.  

Ngữ âm học [PHO]

2

 

7.  

Dẫn luận ngôn ngữ [ILT]

2

 

8.  

Cơ sở văn hoá VN [BVC]

2

 

9.  

Kỹ năng tổng hợp 3 [GS3]

4

 

10.  

Kỹ năng tổng hợp 4 [GS4]

4

 

11.  

Lý thuyết dịch [TTS]

3

 

12.  

Biên dịch 1 [TP1]

4

 

13.  

Phiên dịch 1 [IP1]

4

 

14.  

Văn hoá Anh [BCS]

2

 

15.  

Tiếng Việt [VLS]

2

 

16.  

Kỹ năng tổng hợp 5 [GS5]

4

 

17.  

Kỹ năng tổng hợp 6 [GS6]

4

 

18.  

Ngữ pháp nâng cao [AG]

4

 

19.  

Biên dịch 2 [TP2]

4

 

20.  

Phiên dịch 2 [IP2]

4

 

21.  

Tiếng Anh nâng cao 1 [AE1]

4

 

22.  

Tư tưởng HCM [HMI]

2

 

23.  

Giao thoa văn hoá [CCS]

2

 

24.  

Văn hoá Mỹ [ACS]

2

 

25.  

Văn học Anh [BLS]

2

 

26.  

Ngữ nghĩa [SEM]

2

 

27.  

Biên dịch 3 [TP3]

4

 

28.  

Phiên dịch 3 [IP3]

4

 

29.  

Ngôn ngữ đối chiếu [CLS]

2

 

30.  

Tiếng Anh nâng cao 2 [AE2]

4

 

31.  

Thực tập Dịch [FTS]

5

 

32.  

Học phần chuyên môn I  [GSC1] (Biên- phiên dịch )

5

 

33.  

Học phần chuyên môn II [GSC2] (Nói – Viết)

5

 

 

TỔNG SỐ

110

 
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn