Chương trình đào tạo ngành: Quản trị kinh doanh

22/04/2019 02:34

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

HỌC PHẦN

TC

GHI CHÚ

1

 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

 

2

  Kinh tế vi mô 3

 

3

  Quản trị học 3

 

4

  Marketing căn bản 3

 

5

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3

 

6

  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

 

7

 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

 

8

  Pháp luật đại cương 2

 

9

  Tin học văn phòng 3

 

10

  Kinh tế vĩ mô 3

 

11

  Nguyên lý kế toán 3

 

12

  Toán ứng dụng trong kinh tế 3

 

13

  Luật kinh doanh 2

 

14

  Giao tiếp trong kinh doanh 3

 

15

  Quản trị sản xuất 3

 

16

  Phát triển kỹ năng quản trị 3

 

17

  Hệ thống thông tin quản lý 3

 

18

  Quản trị nguồn nhân lực 3

 

19

  Thống kê kinh doanh và kinh tế 3

 

20

  Quản trị Marketing 3

 

21

  Quản trị ngân hàng 3

 

22

  Luật thương mại quốc tế 3

 

23

  Kế toán quản trị 3

 

24

  Quản trị chiến lược 3

 

25

  Quản trị tài chính 3

 

26

  Kinh doanh quốc tế 3

 

27

  Nghiên cứu Marketing 3

 

28

  Quản trị doanh nghiệp thương mại 3

 

29

  Quản trị dự án 3

 

30

  Quản trị chất lượng toàn diện 3

 

31

  Lý thuyết và thiết kế tổ chức 3

 

32

  Quản trị chuỗi cung ứng 3

 

33

  Hành vi tổ chức 3

 

34

  Thị trường và các định chế tài chính 3

 

35

  Khởi sự kinh doanh 3

 

36

  Nhập môn kinh doanh 3

 

37

  Quản trị công nghệ và đổi mới 3

 

38

  Thương lượng 3

 

39

  Đề án kinh doanh 2

 

40

  Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp 9

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

121

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn