Chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành Kế toán

27/02/2020 09:41

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2
Ngành
KẾ TOÁN

Ngành: Kế toán                                 Bậc:    Đại học                    Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    KTB2

 Dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Kỳ 1

1

Luật kinh doanh

2

 

2

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

3

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

4

Kế toán tài chính 1

3

 

5

Kế toán quản trị

3

 

 

CỘNG

14

 

Kỳ 2

1

Kế toán tài chính 2

3

 

2

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

3

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

4

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

5

Kế toán công ty

3

 

 

CỘNG

15

 

Kỳ 3

1

Kế toán thuế

3

 

2

Kiểm toán

3

 

3

Tài chính công ty

3

 

4

Kiểm soát nội bộ

3

 

5

Kế toán ngân hàng

3

 

6

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

 

CỘNG

18

 

Kỳ 4

 

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

TỔNG SỐ

51 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2
Ngành
KẾ TOÁN

Ngành: Kế toán                                 Bậc:    Đại học                    Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    KTB2

 Dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

I

1

Kinh tế vi mô

3

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Luật kinh doanh

2

 

4

Nguyên lý kế toán

3

 

5

Marketing căn bản

3

 

6

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

7

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

 

CỘNG

20

 

II

1

Kinh doanh quốc tế

3

 

2

Kế toán tài chính 1

3

 

3

Kế toán quản trị

3

 

4

Kế toán tài chính 2

3

 

5

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

6

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

7

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

 

CỘNG

21

 

III

1

Kế toán công ty

3

 

2

Kế toán thuế

3

 

3

Kiểm toán

3

 

4

Tài chính công ty

3

 

5

Kiểm soát nội bộ

3

 

6

Kế toán ngân hàng

3

 

7

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

 

CỘNG

21

 

IV

 

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

TỔNG SỐ

66 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn