Khung chương trình đào tạo khối ngành Kinh tế

04/03/2015 04:05

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: KẾ TOÁN

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Kinh tế lượng

3

 

17

 Quản trị Sản xuất & Tác nghiệp

3

 

18

 Marketing Căn bản

3

 

19

 Phát triển Kỹ năng Quản trị

3

 

20

 Quản trị Chiến lược

3

 

21

 Kế toán Tài chính P1

5

 

22

 Kế toán Quản trị

4

 

23

 Kinh tế Quốc tế

3

 

24

 Tài chính - Tiền tệ

3

 

25

 Kinh doanh Xuất nhập khẩu

3

 

26

 Nguyên lý Thống kê trong Kinh tế

3

 

27

 Kế toán Tài chính P2

3

 

28

 Kiểm toán Căn bản

3

 

29

 Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại & Thanh toán quốc tế

3

 

30

 Phân tích Hoạt động Kinh doanh

3

 

31

 Kế toán Hành chính sự nghiệp

2

 

32

 Chuyên đề Thuế

3

 

33

 Kiểm toán Tài chính

3

 

34

 Kế toán Quốc tế

2

 

35

 Phân tích Tài chính

3

 

36

 Hệ thống Thông tin Kế toán

3

 

37

 Thị trường vốn & Định chế Tài chính

3

 

 

TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

109

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

124

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành:  QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật Đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Kinh tế lượng

3

 

17

 Quản trị Sản xuất & Tác nghiệp

3

 

18

 Marketing Căn bản

3

 

19

 Kinh tế ngành

3

 

20

 Phát triển Kỹ năng Quản trị

3

 

21

 Quản trị Chiến lược

4

 

22

 Kế toán Tài chính

4

 

23

 Kế toán Quản trị

3

 

24

 Quản trị Khu vực công

2

 

25

 Kinh doanh Quốc tế

2

 

26

 Hệ thống Thông tin Quản lý

3

 

27

 Quản trị Tài chính

4

 

28

 Quản trị Nguồn nhân lực

3

 

29

 Quản trị Marketing

3

 

30

 Thống kê Kinh doanh

3

 

31

 Quản trị Chất lượng Toàn diện

3

 

32

 Quản trị Dự án

3

 

33

 Nghiên cứu Marketing

3

 

34

 Khởi sự Kinh doanh

3

 

35

 Quản trị Chuỗi cung ứng

3

 

36

 Quản trị Hành chính Văn phòng

3

 

37

 Lý thuyết & Thiết kế Tổ chức

3

 

38

 Tâm lý Quản trị

3

 

39

 Quản trị Công nghệ & Cải tiến

3

 

 

 

 

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

115

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

130

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: LUẬT KINH DOANH

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Lý luận Nhà nước & Pháp luật

3

 

16

 Kinh tế lượng

3

 

17

 Kỹ thuật Xây dựng Văn bản pluật

2

 

18

 Marketing Căn bản

3

 

19

 Kinh tế ngành

3

 

20

 Luật Hiến pháp

3

 

21

 Quản trị Chiến lược

4

 

22

 Luật Dân sự 1

3

 

23

 Quản trị Marketing

3

 

24

 Kinh tế Môi trường

3

 

25

 Luật Hình sự

3

 

26

 Luật Dân sự 2

4

 

27

 Quản trị Tài chính

4

 

28

 Quản trị Nguồn nhân lực

3

 

29

 Luật Lao động

3

 

30

 Luật Quốc tế

4

 

31

 Quản trị Chất lượng Toàn diện

3

 

32

 Luật Thương mại

4

 

33

 Luật Thương mại Quốc tế P1

3

 

34

 Luật về Quyền Sở hữu Trí tuệ

2

 

35

 Luật Thương mại Quốc tế P 2

4

 

36

 Luật Tài chính Ngân hàng

3

 

37

 Luật Tố tụng Dân sự

3

 

38

 Luật Hợp đồng Quốc tế

3

 

39

 Pháp luật về Đất đai & Nhà ở

3

 

40

 Luật Hành chính

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

121

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

136

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Kinh tế Vi mô P2

3

 

17

 Kinh tế lượng

3

 

18

 Kinh tế Vĩ mô P2

3

 

19

 Kinh tế ngành

3

 

20

 Lịch sử các Học thuyết Kinh tế

3

 

21

 Kinh tế Phát triển

3

 

22

 Kinh tế Môi trường

3

 

23

 Kinh tế Công

3

 

24

 Kinh tế Lao động

3

 

25

 Kinh tế Quốc tế

3

 

26

 Kinh tế Phát triển nâng cao

2

 

27

 Tài chính - Tiền tệ

3

 

28

 Hệ thống Tài khoản Quốc gia

3

 

29

 Nguyên lý Thống kê trong Kinh tế

3

 

30

 Marketing Địa phương

2

 

31

 Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội

3

 

32

 Kinh tế Đầu tư

3

 

33

 Tài chính Công

3

 

34

 Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội

3

 

35

 Quản lý Nhà nước về Kinh tế

3

 

36

 Phân tích kinh tế - xã hội

3

 

37

 Dân số và Phát triển

3

 

38

 Chương trình & dự án Phát triển KTXH

3

 

39

 Kinh tế Vùng & Đô thị

3

 

40

 Dự báo Phát triển Kinh tế-Xã hội

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

115

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

130

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật Đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Kinh tế lượng

3

 

17

 Nhập môn Tài chính - Tiền tệ

5

 

18

 Marketing Căn bản

3

 

19

 Tài chính Doanh nghiệp

4

 

20

 Toán Tài chính

3

 

21

 Thuế

2

 

22

 Quản trị Danh mục Đầu tư

3

 

23

 Kế toán Tài chính

4

 

24

 Hệ thống Thông tin Quản trị trong Ngân hàng

3

 

25

 Nguyên lý Thống kê trong Kinh tế

3

 

26

 Kế toán Ngân hàng

4

 

27

 Kinh tế Quốc tế

3

 

28

 Thanh toán Quốc tế

3

 

29

 Tài chính Quốc tế

4

 

30

 Kinh tế Bảo hiểm

3

 

31

 Ngân hàng Trung ương

3

 

32

 Quản trị Hoạt động Ngân hàng P1

4

 

33

 Quyền chọn Hợp đồng & Kỳ hạn

2

 

34

 Phân tích Tín dụng & Cho vay

3

 

35

 Thị trường & các Định chế Tài chính

4

 

36

 Marketing Ngân hàng

2

 

37

 Quản trị Hoạt động Ngân hàng P2

3

 

38

 Tài chính Công

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

116

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

131

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: KINH TẾ CÔNG

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật Đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Kinh tế Vi mô P2

3

 

17

 Kinh tế lượng

3

 

18

 Kinh tế Vĩ mô P2

3

 

19

 Kinh tế ngành

3

 

20

 Lịch sử các Học thuyết Kinh tế

3

 

21

 Kinh tế Phát triển

3

 

22

 Kinh tế Môi trường

3

 

23

 Kinh tế Công

4

 

24

 Kế toán Công

3

 

25

 Kinh tế Quốc tế

3

 

26

 Hệ thống Thông tin Quản lý

3

 

27

 Tài chính - Tiền tệ

3

 

28

 Quản lý Khu vực công

4

 

29

 Nguyên lý Thống kê trong Kinh tế

3

 

30

 Thống kê kinh tế

3

 

31

 Chuyên đề Chính sách công

2

 

32

 Marketing Công cộng

3

 

33

 Tài chính công

3

 

34

 Quản lý Dự án

3

 

35

 Quản lý Nhà nước về Đất đai & Nhà ở

3

 

36

 Hành chính công

4

 

37

 Quản trị Nguồn nhân lực

3

 

38

 Tâm lý học trong Quản lý Nhà nước

3

 

39

 Kinh tế & Quản lý Đô thị

3

 

40

 Dự báo Phát triển Kinh tế-Xã hội

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

119

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

134

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành:  QUẢN TRỊ KINH DOANH MARKETING

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật Đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

3

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Marketing Căn bản

3

 

17

 Kinh tế lượng

3

 

18

 Hành vi Người tiêu dùng

4

 

19

 Kinh tế ngành

3

 

20

 Phát triển Kỹ năng Quản trị

3

 

21

 Quản trị Chiến lược

4

 

22

 Kế toán Quản trị

3

 

23

 Kế toán Tài chính

4

 

24

 Marketing Kỹ nghệ

2

 

25

 Quản trị Marketing

4

 

26

 Hệ thống Thông tin Quản lý

3

 

27

 Quản trị Tài chính

4

 

28

 Quản trị Nguồn nhân lực

3

 

29

 Thương mại Điện tử

2

 

30

 Thống kê Kinh doanh

3

 

31

 Quản trị Chất lượng Toàn diện

3

 

32

 Quản trị Dự án

3

 

33

 Nghiên cứu Marketing

3

 

34

 Marketing Chiến lược

3

 

35

 Quản trị Chuỗi cung ứng

3

 

36

 Quản trị Kênh marketing

3

 

37

 Quản trị Sản phẩm & Nhãn hiệu

3

 

38

 Truyền thông Marketing Tích hợp

3

 

39

 Quản trị Công nghệ & Cải tiến

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

118

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

133

 


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH - DỊCH VỤ

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật Đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Marketing Căn bản

3

 

17

 Kinh tế lượng

3

 

18

 Nguyên lý Kinh doanh Du lịch

4

 

19

 Kinh tế ngành

3

 

20

 Kế toán Tài chính

4

 

21

 Quản trị Chiến lược

4

 

22

 Kế toán Quản trị

3

 

23

 Quản trị Cung ứng Dịch vụ

4

 

24

 Quản trị Marketing

3

 

25

 Hệ thống Thông tin Quản lý

3

 

26

 Quản trị Tài chính

4

 

27

 Quản trị Nguồn nhân lực

3

 

28

 Lịch sử Văn hóa Việt Nam

2

 

29

 Thống kê Kinh doanh

3

 

30

 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

2

 

31

 Marketing Dịch vụ

3

 

32

 Quản trị Kinh doanh Nhà hàng

2

 

33

 Nghiên cứu Marketing

3

 

34

 Quản trị Dự án

3

 

35

 Quản trị Chuỗi cung ứng

2

 

36

 Quản trị Kinh doanh Lưu trú

4

 

37

 Quy trình Phục vụ trong Khách sạn - Nhà hàng

2

 

38

 Tổ chức Lãnh thổ Du lịch

2

 

39

 Tâm lý & Nghệ thuật Giao tiếp trong Du lịch

3

 

40

 Quản trị Kinh doanh Lữ hành

4

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

118

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

133

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Toán cao cấp P1

3

 

3

 Kinh tế Vi mô I

4

 

4

 Pháp luật Đại cương

3

 

5

 Xã hội học

2

 

6

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

7

 Kinh tế Vĩ mô I

4

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống kê toán

2

 

9

 Toán cao cấp P2

2

 

10

 Quản trị học

3

 

11

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

12

 Tư tưởng HCM

2

 

13

 Nguyên lý Kế toán

3

 

14

 Phương pháp Định lượng trong Kinh tế

3

 

15

 Luật Kinh tế

3

 

16

 Marketing Căn bản

3

 

17

 Kinh tế lượng

3

 

18

 Luật Thương mại

3

 

19

 Kinh tế ngành

3

 

20

 Kinh tế Thương mại

3

 

21

 Quản trị Chiến lược

4

 

22

 Kế toán Quản trị

3

 

23

 Quản trị Marketing

3

 

24

 Kế toán Tài chính

4

 

25

 Kinh tế Quốc tế

3

 

26

 Hệ thống Thông tin Quản lý

3

 

27

 Quản trị Tài chính

4

 

28

 Quản trị Nguồn nhân lực

3

 

29

 Kinh doanh Xuất nhập khẩu

4

 

30

 Thống kê Kinh doanh

3

 

31

 Quản trị Chất lượng Toàn diện

3

 

32

 Quản trị Quan hệ Khách hàng

3

 

33

 Nghiên cứu Marketing

3

 

34

 Quản trị Doanh nghiệp Thương mại

4

 

35

 Quản trị Chuỗi cung ứng

3

 

36

 Quản trị Xúc tiến Thương mại

3

 

37

 Quản trị Lực lượng bán

3

 

38

 Quản trị Thương mại Bán lẻ

3

 

39

 Đàm phán Thương mại

2

 

40

 Thương mại Điện tử

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

120

 

 

 Chuyên đề TN

7

 

 

 Nghiệp vụ 1

4

 

 

 Nghiệp vụ 2

4

 

 

 TỔNG SỐ

135

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn