Khung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước

04/03/2015 04:51

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

TT

HỌC PHẦN

TC

GHI CHÚ

1

 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin 1

2

 

2

 Xã hội học

2

 

3

 Logic học

2

 

4

 Pháp luật đại cương

2

 

5

 Kinh tế vi mô

3

 

6

 Lịch sử văn minh thế giới

2

 

7

 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

3

 

8

 Tin học đại cương

3

 

9

 Kinh tế vĩ mô

3

 

10

 Hành chính học

3

 

11

 Chính trị học

3

 

12

 Marketing căn bản

3

 

13

 Quản trị học

3

 

14

 Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

15

 Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

4

 

16

 Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

17

 Luật Kinh tế

2

 

18

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam

3

 

19

 Luật Hành chính

3

 

20

 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

3

 

21

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

22

 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

23

 Hành chính công

3

 

24

 Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

25

 Luật Hiến pháp

3

 

26

 Quản lý và phát triển tổ chức hành chính Nhà nước

3

 

27

 Luật Lao động

2

 

28

 Luật Đất đai

2

 

29

 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

30

 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội

3

 

31

 Kinh tế công cộng

2

 

32

 Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

33

 Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

2

 

34

 Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường

2

 

35

 Quản lý Nhà nước về và đô thị

2

 

36

 Pháp luật về Cán bộ công chức, viên chức

3

 

37

 Đạo đức công vụ

2

 

38

 Phân tích chính sách

2

 

39

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

3

 

40

 Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

3

 

41

 Kỹ thuật tổ chức công sở

2

 

42

 Tài chính công

3

 

43

 Quản lý tài chính dự án đầu tư công

3

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

110

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1: Hành chính công

3

 

 

 Nghiệp vụ 2: Quản lý và phát triển tổ chức hành chính Nhà nước

3

 

 

 TỔNG SỐ

120

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn