DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

STT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

ThS. Nguyễn Hữu

 Hiển

Trưởng phòng

3.849.242

 nhhien@ac.udn.vn

2

ThS. Dương Thị Ngọc

 Hòa

Chuyên viên

3.849.244

 ngochoa123@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh

Uyên

Chuyên viên

3.840.450

  uyenhoangthanh@gmail.com

4

CN. Lê Quang

 Hưng

Chuyên viên

3.837.142

 lqhungvn@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Thu

 Hương

Chuyên viên

3.849.244

 nguyenhuongcce@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Hiền

 Linh

Chuyên viên

3.840.450

 linhnho69@yahoo.com

7

CN. Nguyễn Thị Diễm

 My

Chuyên viên

3.849.244

 diemmydn@gmail.com

8

ThS. Mai Xuân

 Thanh

Chuyên viên

3.837.142

 thanhcce@gmail.com

9

ThS. Ngô Quang

 Tiên

Chuyên viên

3.840.450

 tiencce@yahoo.com.vn