Trang chủ Giới thiệu Phòng Giáo vụ

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC
 

STT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL


1
 


ThS.CVC. Nguyễn Thị Thu
 


 Hương
 


Trưởng phòng
 


3.849.244
 


 ntthuong@ac.udn.vn
 

2

ThS. Nguyễn Thị Hiền

 Linh

Phó trưởng phòng

3.840.450

 nthlinh@ac.udn.vn

3

ThS. Dương Thị Ngọc

 Hòa

Chuyên viên chính

3.849.244

 hoadtn@ac.udn.vn

4

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh

 Uyên

Chuyên viên chính

3.840.450

 nhtuyen@ac.udn.vn


5
 

ThS. Ngô Quang

Tiên

Chuyên viên

3.840.450

 nqtien@ac.udn.vn

6

CN. Nguyễn Thị Diễm

 My

Chuyên viên chính

3.849.244

 ntdmy@ac.udn.vn


7
 


CN. Lê Quang
 

 
Hưng

 


Chuyên viên
 


3.837.142
 

 
 lqhung
@ac.udn.vn
 


8
 


ThS. Mai Xuân
 

 
Thanh

 


Chuyên viên
 


3.837.142
 

 
 mxthanh
@ac.udn.vn