Trang chủ Giới thiệu Phòng Tài vụ

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

STT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

ThS. Nguyễn  Thị

 Hường

Kế toán trưởng

3.849.220

 nthuongdttx@gmail.com

2

CN. Trương Quỳnh

 Như

Kế toán

3.835.096

 truongquynhnhu82@yahoo.com.vn

3

CN. Nguyễn Thị Tường

 Vân

Kế toán

3.835.096

 nttvan77@gmail.com