Chương trình đào tạo - Cử nhân ngôn ngữ Anh (Bằng hai)

30/12/2014 11:44

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
 Hệ: Từ xa -
Hình thức đào tạo: Trực tuyến

Cấp:                  Đại học
Ngành đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Bằng hai)

Tổng số tiết:      1620

Số Tín chỉ: 108

Thời gian đào tạo: 4 kỳ

STT HỌC KỲ TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ
1

I

Kỹ năng tổng hợp 1 4
2   Kỹ năng tổng hợp 2 4
3   Kỹ năng tổng hợp 3 4
4   Ngữ pháp thực hành 1 3
5   Ngữ pháp thực hành 2 3
6   Viết chuyên đề 1 2
7   Viết chuyên đề 2 2
8   Dẫn luận ngôn ngữ 2
      24
9

II

Kỹ năng tổng hợp 4 4
10   Kỹ năng tổng hợp 5 4
11   Kỹ năng tổng hợp 6 4
12   Ngữ âm học 2
13   Hình thái học 2
14   Biên dịch 1 2
15   Lý thuyết dịch 2
16   Đất nước học Anh 2
17   Cơ sở văn hoá Việt Nam 2
      24
18

III

Nghe 1 2
19   Nói 1 2
20   Đọc 1 2
21   Viết 1 2
22   Cú pháp 2
23   Đất nước học Mỹ 2
24   Biên dịch 2 3
25   Phiên dịch 1 3
26   Văn học Anh/Mỹ 4
27   Tiếng Việt 2
 

 

  24
28

IV

Nghe 2 3
29   Nói 2 3
30   Đọc 2 3
31   Viết 2 3
32   Biên dịch 3 3
33   Ngữ nghĩa học 2
34   Phiên dịch 2 3
35   Học phần tự chọn 4
36   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
      26
37 Ôn tập
& Thi tốt nghiệp
Biên - phiên dịch 5
38 Thực hành tiếng 5
     

10

Tổng số ĐVHT toàn khóa

108 

Quy định về thi tốt nghiệp:  
Gồm 2 môn, được tính làm 2 đầu điểm:  
Dịch (Biên dịch + Phiên dịch)  
Thực hành tiếng (Viết + Nói)  
(Điểm đỗ: TBC không dưới 5, không có điểm thành phần dưới 3)
Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn