Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (học trực tuyến)

04/03/2015 08:09

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Văn bằng 2)
DÀNH CHO HV TỐT NGHIỆP KHỐI NGÀNH KINH TẾ-XÃ HỘI

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Tin học Đại cương

4

 

2

 Phương pháp tính

4

 

3

 Kỹ thuật Điện tử

3

 

4

 Toán rời rạc

4

 

5

 Cấu trúc dữ liệu

4

 

6

 Mạng máy tính

4

 

7

 Ngôn ngữ Hình thức

3

 

8

 Lập trình hệ thống

4

 

9

 Lập trình hướng đối tượng

4

 

10

 Chương trình dịch

4

 

11

 Cơ sở dữ liệu

4

 

12

  Phân tích & T.kế hướng đối tượng

4

 

13

 Trí tuệ nhân tạo

4

 

14

 Lập trình JAVA

4

 

15

 Nguyên lý hệ điều hành

4

 

16

 Công nghệ phần mềm

4

 

17

 Đồ họa máy tính

3

 

18

 Lập trình mạng

4

 

19

 Lập trình .NET

4

 

20

 Kiểm thử phần mềm

3

 

21

 Quản lý dự án CNTT

3

 

22

 Quản trị mạng

4

 

23

 An toàn thông tin mạng

4

 

24

 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

4

 

 

 TỔNG SỐ

91

 

 

 Đồ án Tốt nghiệp

10

 

 

 TỔNG SỐ

101

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Văn bằng 2)
DÀNH CHO HV TỐT NGHIỆP KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT VÀ TỰ NHIÊN 

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Toán rời rạc

4

 

2

 Cấu trúc dữ liệu

4

 

3

 Mạng máy tính

4

 

4

 Ngôn ngữ Hình thức

3

 

5

 Lập trình hệ thống

4

 

6

 Lập trình hướng đối tượng

4

 

7

 Chương trình dịch

4

 

8

 Cơ sở dữ liệu

4

 

9

 Phân tích & T.kế hướng đối tượng

4

 

10

 Trí tuệ nhân tạo

4

 

11

 Nguyên lý hệ điều hành

4

 

12

 Công nghệ phần mềm

4

 

13

 Đồ họa máy tính

3

 

14

 Lập trình JAVA

4

 

15

 Lập trình mạng

4

 

16

 Lập trình .NET

4

 

17

 Kiểm thử phần mềm

3

 

18

 Quản lý dự án CNTT

3

 

19

 Quản trị mạng

4

 

20

 An toàn thông tin mạng

4

 

21

 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

4

 

 

 TỔNG SỐ

80

 

 

 ĐA Tốt nghiệp

10

 

 

 TỔNG SỐ

90

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  (LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG)

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Đại số tuyến tính

2

 

2

 Giải tích I

3

 

3

 Vật Lý I (Cơ Nhiệt)

2

 

4

 Toán rời rạc

3

 

5

 Lập trình HĐT Java +TH

3

 

6

 NLCB của CNMLN 1

2

 

7

 NLCB của CNMLN 2

3

 

8

 Lập trình Java II + TH

3

 

9

 Cơ sở dữ liệu I Access

2

 

10

 Cơ sở dữ liệu II SQL Server+TH

3

 

11

 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật+TH

4

 

12

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

13

 Lập trình web nâng cao + TH

3

 

14

 Phân tích thiết kế HĐT

3

 

15

 Hệ điều hành

3

 

16

 Phát triển dự án

2

 

17

 TTCM Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2

 

18

 Đồ án phần mềm I

2

 

19

 Lập trình trên ĐTDĐ

2

 

20

 Công nghệ phần mềm

2

 

21

 Quản trị Mạng + TH

3

 

22

 Ngôn ngữ C#

2

 

23

 Đồ họa máy tính

2

 

24

 Công Nghệ XML

3

 

25

 Thiết kế mạng

2

 

26

 Đường lối CM của ĐCSVN

3

 

27

 Đồ án chuyên ngành CNTT

5

 

 

 TỔNG SỐ

72

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (đã tốt nghiệp THPH)

STT

HỌC PHẦN

TC

GHI CHÚ

1

 Những NLCB của CN Mac-Lênin 1

2

 

2

 Giải tích 1

4

 

3

 Tin học Đại cương

4

 

4

 Vật lý 1

3

 

5

 Những NLCB của CN Mac-Lênin 2

3

 

6

 Giải tích 2

4

 

7

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

8

 Đại số

4

 

9

 Xác suất thống kê

4

 

10

 Vật lý 2

4

 

11

 Kỹ thuật điện

3

 

12

 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

2

 

13

 Phương pháp tính

4

 

14

 Toán rời rạc

4

 

15

 Kỹ thuật Điện tử

3

 

16

 Cấu trúc dữ liệu

4

 

17

 Lập trình hướng đối tượng

4

 

18

 Mạng máy tính

4

 

19

 Ngôn ngữ Hình thức

3

 

20

 Lập trình hệ thống

4

 

21

 Chương trình dịch

4

 

22

 Phân tích & thiết kế giải thuật

4

 

23

 Cơ sở dữ liệu

4

 

24

 Kỹ thuật Truyền số liệu

3

 

25

 Phân tích & T.kế hướng đối tượng

4

 

26

 Nguyên lý hệ điều hành

4

 

27

 Đồ họa máy tính

3

 

28

 Công nghệ phần mềm

4

 

29

 Lập trình mạng

4

 

30

 Lập trình JAVA

4

 

31

 Công nghệ Web

3

 

32

 Lập trình .NET

4

 

33

 Kiểm thử phần mềm

3

 

34

 Quản trị mạng

4

 

35

 Quản lý dự án CNTT

3

 

36

 An toàn thông tin mạng

4

 

37

 Xử lý ảnh

4

 

38

 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

4

 

39

 Trí tuệ nhân tạo

4

 

 

 TỔNG SỐ

140

 

 

 ĐA Tốt nghiệp

10

 

 

 TỔNG SỐ

150

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn