Chương trình đào tạo ngành Luật

26/02/2018 09:36


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT

 

Trình độ: Đại học                  Ngành đào tạo:  Luật                   Hệ đào tạo: Học từ xa
Mã số   : 7380101


1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
1.1 Học phần chung 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

SMT1002

 Các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin phần 2

3

 

2

SMT1003

 Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam

3

 

3

SMT1004

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

4

SMT3010

 Logic học

2

 

5

ECO1001

 Kinh tế vĩ mô

3

 

6

HRM3006

 Tâm lý học

2

 

 

 

  Tổng:

17

 


1.2. Học phần chung khối ngành

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

8

LAW2009

 Lịch sử nhà nước và pháp luật

3

 

9

LAW1002

 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1

2

 

10

LAW2002

 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2

3

 

11

LAW2006

 Luật hiến pháp

3

 

12

LAW2007

 Luật hành chính

3

 

13

LAW2004

 Luật hình sự 1

3

 

14

LAW2003

 Luật dân sự 1

3

 

15

LAW3003

 Luật dân sự 2

3

 

16

LAW2008

 Công pháp quốc tế

3

 

17

LAW2005

 Luật thương mại 1

3

 

18

LAW3023

 Luật học so sánh

2

 

19

LAW3027

 Luật môi trường

2

 

20

LAW3026

 Pháp luật về quyền con người

2

 

 

 

  Tổng:

20

 


1.3. Học phần chung của ngành
  a. Học phần bắt buộc

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

21

LAW3001

 Luật thương mại quốc tế

3

 

22

LAW3002

 Luật tài chính

2

 

23

LAW3004

 Luật hình sự 2

3

 

24

LAW3006

 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

25

LAW3007

 Luật tố tụng hình sự

3

 

26

LAW3008

 Luật tố tụng dân sự

3

 

27

LAW3009

 Luật hôn nhân và gia đình

2

 

28

LAW3014

 Luật ngân hàng

2

 

 

 

   Tổng:

20

 


b. Học phần tự chọn
             Chọn ít nhất 4 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

29

LAW3024

 Tội phạm học

2

 

30

LAW3025

 Hiến pháp tư sản

2

 

31

SMT3002

 Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

32

LAW3029

 Luật cạnh tranh

2

 


1.4. Học phần chuyên ngành
   a. Học phần bắt buộc

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

33

LAW3010

 Luật lao động

3

 

34

LAW3005

 Luật thương mại 2

3

 

35

LAW3013

 Luật đất đai

3

 

36

LAW3011

 Tư pháp quốc tế

3

 

37

LAW3016

 Pháp luật an sinh xã hội

2

 

38

LAW3015

 Luật tố tụng hành chính

2

 

39

LAW3017

 Pháp luật thi hành án

3

 

40

LAW3018

 Luật sở hữu trí tuệ

2

 

41

LAW3032

 Pháp luật về công chứng, chứng thực

2

 

42

LAW3033

 Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáo

2

 

 

 

   Tổng:

25

 


b. Học phần tự chọn
         
Chọn ít nhất 4 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

43

LAW3030

 Luật luật sư

2

 

44

LAW3031

 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

2

 

45

LAW3019

 Pháp luật kinh doanh bất động sản

2

 

46

LAW3035

 Đề án môn học

2

 

 

 

  Tổng:

8

 

 

1.5. Thực tập cuối khóa

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

47

LAW4003

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

48

 

 Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

6

 

 

 

     Hình thức 2

 

 

49

LAW4004

 Khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn