Chương trình đào tạo ngành: Ngôn ngữ Anh - Bằng 2

26/02/2018 02:20


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH BẰNG 2
 Hình thức đào tạo: Trực tuyến

 

   Cấp                     :   Đại học                    Thời gian đào tạo:  5 kỳ                    Hệ: Từ xa
   Ngành đào tạo  :   Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Bằng hai)
   Số Tín chỉ           :  110   

HỌC KỲ

STT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HP

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

I

1

 Kỹ năng tổng hợp 1

GS1

4

 

2

 Kỹ năng tổng hợp 2

GS2

4

 

3

 Ngữ pháp thực hành 1

PG1

3

 

4

 Ngữ pháp thực hành 2

PG2

4

 

5

 Luyện âm

SPT

3

 

6

 Ngữ âm học

PHO

2

 

7

 Dẫn luận ngôn ngữ

ILT

2

 

8

 Cơ sở văn hoá Việt Nam

BVC

2

 

 

CỘNG

 

24

 

 

 

 

II

1

 Kỹ năng tổng hợp 3

GS3

4

 

2

 Kỹ năng tổng hợp 4

GS4

4

 

3

 Lý thuyết dịch

TTS

3

 

4

 Biên dịch 1

TP1

4

 

5

 Phiên dịch 1

IP1

4

 

6

 Văn hoá Anh

BCS

2

 

7

 Tiếng Việt

VLS

2

 

 

CỘNG

 

23

 

 

 

III

1

 Kỹ năng tổng hợp 5

GS5

4

 

2

 Kỹ năng tổng hợp 6

GS6

4

 

3

 Ngữ pháp nâng cao

AG

4

 

5

 Biên dịch 2

TP2

4

 

6

 Phiên dịch 2

IP2

4

 

7

 Tiếng Anh nâng cao 1

AE1

4

 

8

 Tư tưởng HCM

HMI

2

 

 

CỘNG

 

26

 

 

 

 

IV

1

 Giao thoa văn hoá

CCS

2

 

2

 Văn hoá Mỹ

ACS

2

 

3

 Văn học Anh

BLS

2

 

4

 Ngữ nghĩa

SEM

2

 

5

 Biên dịch 3

TP3

4

 

6

 Phiên dịch 3

IP3

4

 

7

 Ngôn ngữ đối chiếu

CLS

2

 

8

 Tiếng Anh nâng cao 2

AE2

4

 

 

CỘNG

 

22

 

TT & HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

 


  V

 Thực tập dịch

FTS

5

 

 Học phần chuyên môn I
 (Biên - Phiên dịch)

GSC1

5

 

 Học phần chuyên môn II 
 (Nói  - Viết)

GSC2

5

 

 CỘNG

 

15

 

Tổng số ĐVHT toàn khóa

 

110

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn