LỊCH THI LẦN 2 LỚP LH22.1KHO KHÁNH HÒA

06/06/2018 01:43

          Kính gửi:      - Trung tâm GDTX Khánh Hòa
                              - Học viên  lớp LH22.1KHO

 

Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN tổ chức học lại, thi lại cho lớp LH22.1KHO như sau:

1. Địa điểm :  Trung tâm GDTX Khánh Hòa bố trí

2. Thời gian:

 

STT

môn thi

Thời gian

Ngày thi

  1.  

Luật dân sự II (13)

09h30-11h00

10/6/2018

  1.  

Lịch sử các học thuyết chính trị (1)

  1.  

Lịch sử văn minh thế giới (1)

  1.  

Luật thương mại I (6)

13h30-15h00

10/6/2018

  1.  

Luật Hiến pháp (2)

  1.  

Những NL của CN Mác Lê Nin P2 (2)

                    Ghi chú:
                  - Đề nghị học viên sắp xếp để dự thi.
                  - Học viên trình CMND trước khi vào phòng thi.

- Học viên nộp lệ phí học lại thi lại (80.000đ/ 1 môn) tại – Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Khánh Hòa.                                                  

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn