ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp DD22.1CEM tại TP. HCM

12/03/2019

Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.780.000đ (Ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp CD22.1CEM tại TP. HCM

12/03/2019

Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.040.000đ (Bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1CEM tại TP. HCM (trực tuyến)

12/03/2019

Từ ngày 05/03/2019 - 22/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.360.000đ (Ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 6 LỚP CD22.1CEM TẠI TP. HCM

05/06/2018

Lịch học và thi các lớp

LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 10 LỚP CD20.1CEM TẠI TP. HCM

05/06/2018

Lịch học và thi các lớp

LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 8 LỚP TP21.1CVA TẠI TP. HCM

05/06/2018

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu

12