ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Công khai tài chính năm học 2022 -2023

30/06/2022

Công khai tài chính

Thông báo mức thu học phí năm học 2021-2022

01/06/2021

Công khai tài chính

Công khai tài chính năm học 2020 -2021

31/05/2021

Công khai tài chính

Thông báo mức thu học phí năm học 2020-2021

01/06/2020

Công khai tài chính

Công khai tài chính năm học 2019 -2020

27/12/2019

Công khai tài chính

Thông báo mức thu học phí năm học 2018-2019

01/06/2018

Công khai tài chính

Công khai tài chính năm học 2017 - 2018

19/03/2018

Công khai tài chính

Đang cập nhật dữ liệu