ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 31.4/2024 tại các trạm đào tạo trên cả nước

03/06/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 31.3/2024 tại các trạm đào tạo trên cả nước

11/04/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 31.2/2024 tại các trạm đào tạo trên cả nước

01/02/2024

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 31.1/2024 tại các trạm đào tạo trên cả nước

21/12/2023

Căn cứ Kế hoạch số 5181/KH-ĐHĐN ngày 08/12/2023, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại các trạm đào tạo trên cả nước

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 30.5/2023 tại các trạm đào tạo trên cả nước

11/07/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 30.4/2023 tại các trạm đào tạo trên cả nước

28/04/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 30.1/2023 tại các trạm đào tạo trên cả nước

17/01/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 29.4/2022 tại các trạm đào tạo trên cả nước

21/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 29.3/2022 tại các trạm đào tạo trên cả nước

08/08/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đang cập nhật dữ liệu

12