ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 30.2/2023 tại các trạm đào tạo trên cả nước

28/04/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 30.1/2023 tại các trạm đào tạo trên cả nước

17/01/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 29.4/2022 tại các trạm đào tạo trên cả nước

21/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa khóa 29.3/2022 tại các trạm đào tạo trên cả nước

08/08/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại các trạm đào tạo trên cả nước

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên kết trên cả nước tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Trạm đào tạo

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại các trạm đào tạo trên cả nước

14/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên kết trên cả nước tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Trạm đào tạo

Đang cập nhật dữ liệu