ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài vụ

1. Chức năng
a) Tham mưu Giám đốc công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính, công tác kế toán, thống kê theo phân cấp về tài chính của Đại học Đà Nẵng;
b) Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính; đề xuất biện pháp khai thác hiệu quả nguồn kinh phí của đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm;
b) Tổ chức thực hiện, quản lý hệ thống sổ sách kế toán theo yêu cầu nghiệp vụ tài chính; thực hiện nhiệm vụ thu, chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí tại Trung tâm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng và của Trung tâm;
c) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, công khai tài chính, hạch toán kế toán, quyết toán theo quy định;
d) Xây dựng, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế;
đ) Hướng dẫn các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, chế độ kế toán cho các đơn vị trong Trung tâm;
e) Phối hợp Phòng Giáo vụ tham mưu ký kết, theo dõi, thanh quyết toán, thanh lý các các hợp đồng liên kết đào tạo; thu nhận học phí của học viên;
g) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp trong công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nhỏ; kiểm kê tài sản theo quy định;
h) Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu, chi, tài liệu liên quan công tác tài chính, kế toán theo quy định;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

In
8313 Đánh giá bài viết:
3.7