ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Giáo vụ

1. Chức năng
Tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo các hình thức giáo dục thường xuyên; tư vấn phát triển các chương trình giáo dục thường xuyên; xúc tiến phát triển thị trường giáo dục thường xuyên của Đại học Đà Nẵng.

2. Nhiệm vụ
a) Phối hợp với các Ban chức năng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng tham mưu xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới; xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo; xác định quy mô, chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý giáo vụ;
b) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn, nâng cao trình độ trong các lĩnh vực: ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kinh tế, kỹ thuật, sư phạm,…
c) Khảo sát nhu cầu, nghiên cứu đề xuất phát triển thị trường đào tạo, bồi dưỡng đối với các hình thức giáo dục thường xuyên;
d) Phối hợp với các Ban chức năng trình Đại học Đà Nẵng quyết định việc thành lập các trạm đào tạo từ xa, ký kết hợp đồng liên kết đào tạo; phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo tổ chức các kỳ học, kiểm tra, thi, tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp; thanh lý hợp đồng đào tạo;
đ) Tham mưu tổ chức, quản lý quá trình đào tạo: Lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu cho các lớp; thông báo kế hoạch giảng dạy, chấm bài cho giảng viên; quản lý việc cấp thẻ, xét tiến độ học tập của học viên; tổ chức kiểm tra, thi học phần, tiếp nhận, xử lý kết quả thi, nhập điểm thi, xét công nhận tốt nghiệp; quản lý việc cấp phát phiếu điểm hàng năm, phiếu điểm tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học viên theo đúng quy định;
e) Quản lý, khai thác, đề xuất bổ sung các tính năng phần mềm đào tạo trực tuyến phục vụ đào tạo, bồi dưỡng;
g) Phối hợp Ban Đào tạo tham mưu ban hành quyết định công nhận đủ điều kiện nhập học của học viên; xử lý các trường hợp ngừng học, thôi học, chuyển ngành, chuyển lớp, tốt nghiệp, xác nhận văn bằng,…
h) Phối hợp với Phòng Tài vụ tham mưu đề xuất các giải pháp tài chính liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng;
i) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp lập kế hoạch đề nghị Cơ quan Đại học Đà Nẵng bố trí phòng học, phòng thi, địa điểm tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp; đề xuất đầu tư cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, học tập;
k) Thực hiện việc thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bài thi,… liên quan công tác đào tạo theo quy định của Đại học Đà Nẵng;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

In
3108 Đánh giá bài viết:
3.0