ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Điểm học phần bao nhiêu là Đạt và Không đạt?

23/02/2021

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng, được tính theo thang điểm 10 chuyển thành thang điểm chữ và quy đổi sang thang điểm 4, cụ thể như sau: 

FAQ

Đang cập nhật dữ liệu

12