ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Hành chính - Tổng hợp

1. Chức năng
a) Tham mưu Giám đốc Trung tâm quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ;
b) Tham mưu Giám đốc chỉ đạo công tác hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ, cơ sở vật chất, nội chính, an ninh, trật tự, lễ tân, khánh tiết, phòng chống cháy nổ, quản trị mạng và hoạt động truyền thông.

2. Nhiệm vụ
a) Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trình Đại học Đà Nẵng ban hành;
- Xây dựng, trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt hồ sơ thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các phòng trực thuộc Trung tâm;
- Tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm của Trung tâm;
- Trình Đại học Đà Nẵng tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, nâng lương; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động vào các vị trí, chức danh nghề nghiệp của Trung tâm;
 - Phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động cán bộ, viên chức của Trung tâm;
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đánh giá viên chức, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức;
- Tham mưu Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh.
b) Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; đầu mối tiếp nhận các công văn, tài liệu được gửi đến Trung tâm, phân loại, trình Giám đốc xử lý;
- Gửi văn bản, tài liệu của Trung tâm đến các tổ chức, cá nhân liên quan;
- Kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt;
- Quản lý con dấu Trung tâm theo quy định của Nhà nước;
- Quản lý, bảo mật, sao lưu văn bản theo quy định; cung cấp các chứng cứ văn bản quan trọng khi Giám đốc chỉ đạo;
- Cấp, xác nhận giấy giới thiệu, giấy đi đường, hợp đồng khoán chế độ công tác cho cán bộ, viên chức theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt;
- Thực hiện công tác đối ngoại, giao dịch của Trung tâm.
c) Công tác kế hoạch, tổng hợp, thông tin
- Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm học, công tác tháng, tuần của Trung tâm. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, các kết luận giao ban, chỉ đạo của Ban Giám đốc;
- Tiếp nhận, tổng hợp các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Trung tâm;
- Thừa ủy quyền Giám đốc thông báo kết luận giao ban định kỳ, các cuộc họp đột xuất;
- Quản lý, vận hành hệ thống điều hành tác nghiệp; đầu mối quản lý, cập nhật thông tin, duy trì, phát triển website của Trung tâm (cce.udn.vn);
- Xây dựng các video, đĩa CD phục vụ giảng dạy, học tập; khắc phục các sự cố hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm;
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng bá các ngành đào tạo, các lớp bồi dưỡng phục vụ công tác tuyển sinh.
d) Quản lý cơ sở vật chất
- Quản lý phòng làm việc, phòng thu trực tuyến, kho giáo trình, tài liệu, các trang thiết bị, vật dụng,… phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và sinh hoạt của Trung tâm; quản lý, điều hành phương tiện đi lại của Trung tâm;
- Lập kế hoạch đề nghị Cơ quan Đại học Đà Nẵng bố trí phòng học, phòng thi, địa điểm tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp cho học viên;
- Thực hiện nhiệm vụ khánh tiết, công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ; bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị; tham mưu sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm;
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê tài sản của Trung tâm định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao

In
19090 Đánh giá bài viết:
3.8