ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH29.2B1 học kỳ 2 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH29.2B2 học kỳ 2 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT28.3B2N2 học kỳ 3 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH29.1B2 học kỳ 3 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT28.2TC học kỳ 4 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 4 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH28.3B2 học kỳ 1 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH29.3B1 học kỳ 1 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT29.3CD học kỳ 1 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần bổ sung lớp LH28.3B2 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần bổ sung như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH29.2B2 học kỳ 2 đợt thi ngày 03-04/06/2023

29/05/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 như sau:

Lịch Học - Thi

Đang cập nhật dữ liệu

1345678910Cuối cùng