ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 lớp KT29.1B2N2 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 lớp KT29.1CD đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 lớp LH29.1B1 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 lớp LH29.2B2 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 lớp QL29.1B1 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 lớp QT29.1B1 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 4 lớp LH28.3B1 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 4 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 6 lớp QL27.2B1 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 6 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 7 lớp LH27.1B1 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 7 như sau:

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 lớp LH28.1B1 đợt thi ngày 07-08/10/2023

02/10/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp trên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 như sau:

Lịch Học - Thi

Đang cập nhật dữ liệu

1345678910Cuối cùng