Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán

27/02/2020 09:41

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành
KẾ TOÁN (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Ngành: Kế toán                                 Bậc:    Đại học                    Hệ đào tạo từ xa

Dành cho học viên đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế toán

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

I

1

Marketing căn bản

3

 

2

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

3

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

4

Kế toán tài chính 1

3

 

5

Kinh doanh quốc tế

3

 

 

CỘNG

15

 

II

1

Nhập môn kinh doanh

3

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

3

Kế toán quản trị

3

 

4

Kế toán tài chính 2

3

 

5

Triết học Mác - Lênin

3

 

6

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

 

CỘNG

17

 

 III

1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

2

Luật kinh doanh

2

 

3

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

4

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

5

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

6

Kế toán công ty

3

 

7

Kế toán thuế

3

 

 

CỘNG

18

 

IV

1

Kiểm toán

3

 

2

Tài chính công ty

3

 

3

Kiểm soát nội bộ

3

 

4

Kế toán ngân hàng

3

 

5

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

6

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

 

 

CỘNG

17

 

V

 

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

TỔNG SỐ

71

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn