Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán

27/02/2020 09:41

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành
KẾ TOÁN (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

 

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Marketing căn bản

3

 

2.  

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

3.  

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

4.  

Kế toán tài chính 1

3

 

5.  

Kinh doanh quốc tế

3

 

6.  

Nhập môn kinh doanh

3

 

7.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

8.  

Kế toán quản trị

3

 

9.  

Kế toán tài chính 2

3

 

10.  

Triết học Mác-Lênin

3

 

11.  

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

 

12.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

13.  

Luật kinh doanh

2

 

14.  

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

15.  

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

 

16.  

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

17.  

Kế toán công ty

3

 

18.  

Kế toán thuế

3

 

19.  

Kiểm toán

3

 

20.  

Tài chính công ty

3

 

21.  

Kiểm soát nội bộ

3

 

22.  

Kế toán ngân hàng

3

 

23.  

Kế toán quản trị nâng cao

3

 

24.  

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

 

25.  

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG SỐ

71

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn