Chương trình đào tạo ngành Luật VB1 và VB2

27/02/2020 09:40

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành
LUẬT VĂN BẰNG 1

Ngành: Luật                                                  Bậc:    Đại học          Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    LHB1 - Dành cho học viên tốt nghiệp THPT              

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Kỳ 1

1.

Lịch sử nhà nước và pháp luật

3

 

2.

Logic học

2

 

3.

Tâm lý học

2

 

4.

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1

2

 

5.

Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

6.

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

 

CỘNG

13

 

Kỳ 2

7.

Triết học Mác-Lênin

3

 

8.

Kinh tế vĩ mô

3

 

9.

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2

3

 

10.

Luật hiến pháp

3

 

11.

Luật hình sự 1

3

 

12.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

CỘNG

17

 

Kỳ 3

13.

Luật dân sự 1

3

 

14.

Luật hình sự 2

3

 

15.

Luật thương mại 1

3

 

16.

Luật hành chính

3

 

17.

Luật hôn nhân và gia đình

2

 

18.

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

19.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

 

CỘNG

18

 

Kỳ 4

20.

Luật dân sự 2

3

 

21.

Hiến pháp tư sản (*)

2

 

22.

Luật tài chính

2

 

23.

Luật thương mại 2

3

 

24.

Luật học so sánh

2

 

25.

Luật sở hữu trí tuệ

2

 

26.

Luật tố tụng hành chính

2

 

 

CỘNG

16

 

Kỳ 5

 

27.

Luật tố tụng dân sự

3

 

28.

Luật ngân hàng

2

 

29.

Công pháp quốc tế

3

 

30.

Pháp luật kinh doanh bất động sản (*)

2

 

31.

Luật môi trường

2

 

32.

Luật luật sư (*)

2

 

33.

Pháp luật về quyền con người

2

 

 

CỘNG

16

 

Kỳ 6

34.

Tư pháp quốc tế

3

 

35.

Pháp luật về công chứng, chứng thực

2

 

36.

Luật lao động

3

 

37.

Luật đất đai

3

 

38.

Luật tố tụng hình sự

3

 

39.

Pháp luật an sinh xã hội

2

 

 

CỘNG

16

 

Kỳ 7

40.

Luật thương mại quốc tế (*)

3

 

41.

Luật cạnh tranh

2

 

42.

Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáo

2

 

43.

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước (*)

2

 

44.

Tội phạm học (*)

2

 

45.

Lịch sử Đảng CS Việt Nam

2

 

46.

Pháp luật thi hành án

3

 

 

CỘNG

16

 

 

 

TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

112

 

Kỳ 8

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

TỔNG SỐ

116

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhLUẬT VĂN BẰNG 2

Ngành: Luật                                      Bậc:    Đại học                      Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    LHB2 – Dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học                              

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Kỳ 1

1.

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1

2

 

2.

Kinh tế vĩ mô

3

 

3.

Logic học

2

 

4.

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2

3

 

5.

Lịch sử nhà nước và pháp luật

3

 

6.

Luật hiến pháp

3

 

 

CỘNG

16

 

Kỳ 2

7.

Luật hành chính

3

 

8.

Luật hình sự 1

3

 

9.

Tâm lý học

2

 

10.

Luật tố tụng hành chính

2

 

11.

Luật dân sự 1

3

 

12.

Luật hôn nhân và gia đình

2

 

13.

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

14.

Pháp luật an sinh xã hội

2

 

 

CỘNG

19

 

Kỳ 3

15.

Luật thương mại 1

3

 

16.

Luật học so sánh

2

 

17.

Luật dân sự 2

3

 

18.

Luật hình sự 2

3

 

19.

Luật ngân hang

2

 

20.

Luật đất đai

3

 

21.

Luật lao động

2

 

22.

Luật tố tụng hình sự

3

 

 

CỘNG

21

 

Kỳ 4

23.

Công pháp quốc tế

3

 

24.

Luật thương mại 2

3

 

25.

Tư pháp quốc tế

3

 

26.

Luật tài chính

2

 

27.

Pháp luật kinh doanh bất động sản

2

 

28.

Luật tố tụng dân sự

3

 

29.

Luật luật sư

2

 

30.

Pháp luật thi hành án

3

 

 

CỘNG

21

 

Kỳ 5

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

TỔNG SỐ

81

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn