Chương trình đào tạo ngành Luật VB1 và VB2

27/02/2020 09:40


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT VB1

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Lịch sử nhà nước và pháp luật

3

 

2.  

Logic học

2

 

3.  

Tâm lý học

2

 

4.  

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1

2

 

5.  

Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

6.  

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

7.  

Triết học Mác-Lênin

3

 

8.  

Kinh tế vĩ mô

3

 

9.  

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2

3

 

10.  

Luật hiến pháp

3

 

11.  

Luật hình sự 1

3

 

12.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

13.  

Luật dân sự 1

3

 

14.  

Luật hình sự 2

3

 

15.  

Luật thương mại 1

3

 

16.  

Luật hành chính

3

 

17.  

Luật hôn nhân và gia đình

2

 

18.  

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

19.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

20.  

Luật dân sự 2

3

 

21.  

Hiến pháp tư sản

2

 

22.  

Luật tài chính

2

 

23.  

Luật thương mại 2

3

 

24.  

Luật học so sánh

2

 

25.  

Luật sở hữu trí tuệ

2

 

26.  

Luật tố tụng hành chính

2

 

27.  

Luật tố tụng dân sự

3

 

28.  

Luật ngân hàng

2

 

29.  

Công pháp quốc tế

3

 

30.  

Pháp luật kinh doanh bất động sản

2

 

31.  

Luật môi trường

2

 

32.  

Luật luật sư

2

 

33.  

Pháp luật về quyền con người

2

 

34.  

Tư pháp quốc tế

3

 

35.  

Pháp luật về công chứng, chứng thực

2

 

36.  

Luật lao động

3

 

37.  

Luật đất đai

3

 

38.  

Luật tố tụng hình sự

3

 

39.  

Pháp luật an sinh xã hội

2

 

40.  

Luật thương mại quốc tế

3

 

41.  

Luật cạnh tranh

2

 

42.  

Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáo

2

 

43.  

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

2

 

44.  

Tội phạm học

2

 

45.  

Lịch sử Đảng CS Việt Nam

2

 

46.  

Pháp luật thi hành án

3

 

47.  

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG SỐ

116

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT VB2

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1

2

 

2.  

Kinh tế vĩ mô

3

 

3.  

Logic học

2

 

4.  

Luật hành chính

3

 

5.  

Lịch sử nhà nước và pháp luật

3

 

6.  

Luật hiến pháp

3

 

7.  

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2

3

 

8.  

Luật hình sự 1

3

 

9.  

Tâm lý học

2

 

10.  

Luật tố tụng hành chính

2

 

11.  

Luật dân sự 1

3

 

12.  

Luật hôn nhân và gia đình

2

 

13.  

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

14.  

Pháp luật an sinh xã hội

2

 

15.  

Luật thương mại 1

3

 

16.  

Luật học so sánh

2

 

17.  

Luật dân sự 2

3

 

18.  

Luật hình sự 2

3

 

19.  

Luật ngân hàng

2

 

20.  

Luật đất đai

3

 

21.  

Luật lao động

2

 

22.  

Luật tố tụng hình sự

3

 

23.  

Công pháp quốc tế

3

 

24.  

Luật thương mại 2

3

 

25.  

Tư pháp quốc tế

3

 

26.  

Luật tài chính

2

 

27.  

Pháp luật kinh doanh bất động sản

2

 

28.  

Luật tố tụng dân sự

3

 

29.  

Luật luật sư

2

 

30.  

Pháp luật thi hành án

3

 

31.  

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG SỐ

81

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn