Khung chương trình đào tạo khối ngành Luật

04/03/2015 04:46

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: LUẬT

TT

HỌC PHẦN

TC

GHI CHÚ

1

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

 

2

 Lịch sử văn minh thế giới

2

 

3

 Logic học

2

 

4

 Tâm lý học đại cương

2

 

5

 Lý luận chung nhà nước và Pháp luật

4

 

 Xã hội học                                   

2

 

7

 Những Nguyên lý Cơ bản của CN Mác Lênin P2

3

 

8

 Kinh tế vĩ mô

3

 

9

 Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

10

 Công pháp quốc tế

3

 

11

 Luật Hiến pháp

3

 

12

 Đường lối Cách mạng Việt Nam

3

 

13

 Lịch sử nhà nước và pháp luật VN

2

 

14

 Luật Dân sự 1

3

 

15

 Luật Hôn nhân và gia đình

2

 

16

 Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

17

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

18

 Luật Dân sự 2

3

 

19

 Xây dựng văn bản pháp luật

2

 

20

 Tư pháp quốc tế

3

 

21

 Lịch sử nhà nước và Pháp luật thế giới

2

 

22

 Quản lý Nhà nước về kinh tế

2

 

23

 Luật Hình sự 1

3

 

24

 Luật Thương mại 1

3

 

25

 Luật tố tụng dân sự

3

 

26

 Luật Tài chính

2

 

27

 Luật Ngân hàng

2

 

28

 Luật Hình sự 2

3

 

29

 Luật Hành chính

3

 

30

 Luật Đất đai

2

 

31

 Luật Thương mại quốc tế 1

2

 

32

 Luật đầu tư

2

 

33

 Pháp luật về thi hành án

3

 

34

 Luật lao động

2

 

35

 Luật Thương mại 2

3

 

36

 Luật kinh doanh bất động sản

2

 

37

 Luật thương mại quốc tế 2

2

 

38

 Luật tố tụng hình sự

3

 

39

 Pháp luật về Hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụng

3

 

40

 Luật luật sư

2

 

41

 Pháp luật về an sinh xã hội

2

 

42

 Đề án môn học: Luật Dân sự

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

103

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

113

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn