Khung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước VB1 và VB2

27/02/2020 09:40

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VB1

Ngành: Quản lý nhà nước             Bậc:    Đại học                      Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    QLB1

 Dành cho học viên đã tốt nghiệp THPT  

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Kỳ 1

1

Triết học Mác - Lênin

3

 

2

Tin học văn phòng

3

 

3

Pháp luật đại cương

2

 

4

Kinh tế vi mô

3

 

5

Logic học

2

 

 

SỐ TC KỲ 1

13

 

Kỳ 2

1

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

3

 

4

Lịch sử các học thuyết chính trị (*)

2

 

5

Quản trị học

3

 

6

Chính trị học

2

 

 

SỐ TC KỲ 2

15

 

Kỳ 3

1

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

2

Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

3

Hành chính học

3

 

4

Kinh tế môi trường

3

 

5

Hành chính công

3

 

6

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

 

SỐ TC KỲ 3

15

 

Kỳ 4

1

Kinh tế phát triển

3

 

2

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

3

Kinh tế công

3

 

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

 

5

Quản lý nhà nước về văn hóa

2

 

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

SỐ TC KỲ 4

15

 

Kỳ 5

1

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

2

Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

2

 

3

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

2

 

4

Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc

2

 

5

Tài chính công

3

 

6

Đạo đức công vụ

2

 

 

SỐ TC KỲ 5

14

 

Kỳ 6

1

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

 

2

Kỹ thuật tổ chức công sở

2

 

3

Luật hiến pháp (**)

3

 

4

Quản lý nhà nước về đô thị

2

 

5

Kinh tế quốc tế

3

 

6

Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

2

 

 

SỐ TC KỲ 6

15

 

Kỳ 7

1

Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ (*)

2

 

2

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

3

Phân tích chính sách công

2

 

4

Luật hành chính (**)

3

 

5

Dịch vụ công (*)

2

 

6

Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

3

 

7

Chính phủ điện tử (*)

2

 

 

SỐ TC KỲ 7

16

 

 

 

TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

103

 

Kỳ 8

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

 4

 

TỔNG

107

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VB2

Ngành: Quản lý Nhà nước              Bậc:    Đại học                    Hệ đào tạo từ xa

Lớp:    QLB2

 Dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Kỳ 1

1

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

2

Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

3

 

3

Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

4

Logic học

2

 

5

Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

6

Hành chính học

3

 

7

Chính trị học

2

 

 

SỐ TC KỲ 1

17

 

Kỳ 2

1

Kỹ thuật tổ chức công sở

2

 

2

Hành chính công

3

 

3

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

4

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

 

5

Luật hiến pháp

3

 

6

Luật hành chính

3

 

7

Khoa học quản lý

3

 

 

SỐ TC KỲ 2

19

 

Kỳ 3

1

Dịch vụ công

2

 

2

Phân tích chính sách công

2

 

3

Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc

2

 

4

Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

2

 

5

Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

2

 

6

Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

3

 

7

Kinh tế phát triển

3

 

8

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

 

SỐ TC KỲ 3

19

 

Kỳ 4

1

Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

2

 

2

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

2

 

3

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

4

Quản lý nhà nước về văn hóa

2

 

5

Đạo đức công vụ

2

 

6

Kinh tế môi trường

3

 

7

Quản lý nhà nước về đô thị

2

 

8

Quản trị khu vực công

3

 

 

SỐ TC KỲ 4

18

 

Kỳ 5

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

TỔNG

77

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn