Khung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước VB1 và VB2

27/02/2020 09:40

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VB1

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Triết học Mác - Lênin

3

 

2.  

Tin học văn phòng

3

 

3.  

Pháp luật đại cương

2

 

4.  

Kinh tế vi mô

3

 

5.  

Logic học

2

 

6.  

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

 

7.  

Kinh tế vĩ mô

3

 

8.  

Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

3

 

9.  

Lịch sử các học thuyết chính trị (*)

2

 

10.  

Quản trị học

3

 

11.  

Chính trị học

2

 

12.  

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

13.  

Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

14.  

Hành chính học

3

 

15.  

Kinh tế môi trường

3

 

16.  

Hành chính công

3

 

17.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

18.  

Kinh tế phát triển

3

 

19.  

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

20.  

Kinh tế công

3

 

21.  

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

 

22.  

Quản lý nhà nước về văn hóa

2

 

23.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

24.  

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

25.  

Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

2

 

26.  

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

2

 

27.  

Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc

2

 

28.  

Tài chính công

3

 

29.  

Đạo đức công vụ

2

 

30.  

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

 

31.  

Kỹ thuật tổ chức công sở

2

 

32.  

Luật hiến pháp

3

 

33.  

Quản lý nhà nước về đô thị

2

 

34.  

Kinh tế quốc tế

3

 

35.  

Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

2

 

36.  

Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

2

 

37.  

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

38.  

Phân tích chính sách công

2

 

39.  

Luật hành chính

3

 

40.  

Dịch vụ công

2

 

41.  

Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

3

 

42.  

Chính phủ điện tử

2

 

43.  

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG SỐ

107

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NgànhQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VB2

STT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1.  

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

 

2.  

Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

3

 

3.  

Lịch sử các học thuyết chính trị

2

 

4.  

Logic học

2

 

5.  

Đại cương văn hóa Việt Nam

2

 

6.  

Hành chính học

3

 

7.  

Chính trị học

2

 

8.  

Kỹ thuật tổ chức công sở

2

 

9.  

Hành chính công

3

 

10.  

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

11.  

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

 

12.  

Luật hiến pháp

3

 

13.  

Luật hành chính

3

 

14.  

Khoa học quản lý

3

 

15.  

Dịch vụ công

2

 

16.  

Phân tích chính sách công

2

 

17.  

Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc

2

 

18.  

Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

2

 

19.  

Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

2

 

20.  

Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

3

 

21.  

Kinh tế phát triển

3

 

22.  

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

23.  

Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

2

 

24.  

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

2

 

25.  

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

26.  

Quản lý nhà nước về văn hóa

2

 

27.  

Đạo đức công vụ

2

 

28.  

Kinh tế môi trường

3

 

29.  

Quản lý nhà nước về đô thị

2

 

30.  

Quản trị khu vực công

3

 

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

 

TỔNG

77

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn