Trang chủ Giới thiệu Phòng Hành chính - Tổng hợp

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

STT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

 ThS. Đỗ Minh

 Huy

Phó trưởng phòng

3.849.396

 dmhuy@ac.udn.vn

2  CN. Nguyễn Ngọc  Bình Phó trưởng phòng 3.824.267  binhnn@ac.udn.vn

3

 ThS. Đỗ Thị Thu

 Hương

Chuyên viên

3.834.284

 dtthuong@ac.udn.vn

4

 ThS. Lưu Thị Hoàng

 Ngọc

Chuyên viên

3.834.284

 lthngoc@ac.udn.vn

5

 KS. Nguyễn Thành

 Trọng

Kỹ sư

3.824.267

 nttrong@ac.udn.vn

6

 Nguyễn Thị Xuân

 Hương

Nhân viên

3.824.267

 ntxhuong@ac.udn.vn

7

 Phan Văn

 Kính

Nhân viên

3.824.267

pvkinh@ac.udn.vn