Chương trình đào tạo ngành Luật - văn bằng 2

26/02/2018 10:18

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT - VĂN BẰNG 2

 

Trình độ : Đại học văn bằng 2              Ngành đào tạo: Luật                 Hệ đào tạo: Học từ xa
Mã số     : 52380101

 

 1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
 1.1. Kiến thức cơ sở (12 TC)
   a. Kiến thức cơ sở khối ngành (4 TC)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

SMT3010

 Logic học

2

 

2

LAW3006

 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

2

 

 

 

  Tổng:

4

 


   b. Kiến thức cơ sở ngành (8 TC)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

3

LAW2009

 Lịch sử nhà nước và pháp luật

3

 

4

LAW1002

 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 1

2

 

5

LAW2002

 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2

3

 

 

 

     Tổng:

8

 


  1.2. Kiến thức ngành chính (54 TC)
     a. Kiến thức chung của ngành chính (40 TC)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

6

LAW2006

 Luật hiến pháp

3

 

7

LAW2007

 Luật hành chính

3

 

8

LAW2003

 Luật dân sự 1

3

 

9

LAW2004

 Luật hình sự 1

3

 

10

LAW2005

 Luật thương mại 1

3

 

11

LAW3008

 Luật tố tụng dân sự

3

 

12

LAW3007

 Luật tố tụng hình sự

3

 

13

LAW3015

 Luật tố tụng hành chính

2

 

14

LAW2008

 Công pháp quốc tế

3

 

15

LAW3010

 Luật lao động

2

 

16

LAW3016

 Pháp luật an sinh xã hội

2

 

17

LAW3013

 Luật đất đai

3

 

18

LAW3011

 Tư pháp quốc tế

3

 

19

LAW3014

 Luật ngân hàng

2

 

20

LAW3023

 Luật  học so sánh

2

 

 

 

  Tổng:

40

 

 

     b. Kiến thức chuyên sâu ngành chính (14 TC)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

21

LAW3003

 Luật dân sự 2

3

 

22

LAW3004

 Luật hình sự 2

3

 

23

LAW3005

 Luật thương mại 2

3

 

24

LAW3002

 Luật tài chính

2

 

25

LAW3017

 Pháp luật thi hành án

3

 

 

 

       Tổng:

14

 


    1.3. Kiến thức bổ trợ (5 TC)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

26

HRM3006

 Tâm lý học

2

 

27

ECO1001

 Kinh tế vĩ mô

3

 

 

 

       Tổng:

5

 

     
     1.4. Học phần tự chọn thay cho thi Tốt nghiệp (chọn 6 TC)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

 Ghi chú

28

LAW3024

 Tội phạm học

2

 

29

LAW3009

 Luật hôn nhân và gia đình

2

 

30

LAW3019

 Pháp luật kinh doanh bất động sản

2

 

31

LAW3031

 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

2

 

32

LAW3018

 Luật sở hữu trí tuệ

2

 

33

LAW3030

 Luật luật sư

2

 

34

LAW4003

 Đề án môn học: Luật dân sự

2

 

 

    1.5. Thực tập cuối khóa (10 TC)

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

 

 

Hình thức 1

 

 

35

 

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

 

36

 

 Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

6

 

 

 

Hình thức 2

 

 

37

 

 Khóa luận tốt nghiệp (*)

10

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn