Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (học trực tuyến)

04/03/2015 08:25

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngành: Quản trị kinh doanh                       

HỌC KỲ

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

I

1

Các nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

2

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

 

3

Quản trị học

3

 

4

Marketing căn bản

3

 

5

Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam

3

 

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

CỘNG

16

 

II

1

Các nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

3

 

2

Pháp luật đại cương

2

 

3

Tin học văn phòng

3

 

4

Kinh tế vi mô

3

 

5

Nguyên lý kế toán

3

 

6

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

 

 

CỘNG

17

 

III

1

Luật kinh doanh

2

 

2

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

3

Quản trị ngân hàng (*)

3

 

4

Quản trị sản xuất

3

 

5

Phát triển kỹ năng quản trị

3

 

6

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

 

CỘNG

17

 

IV

1

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

2

Luật thương mại quốc tế (*)

3

 

3

Kế toán quản trị (*)

3

 

4

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

5

Quản trị marketing

3

 

 

CỘNG

15

 

V

1

Quản trị chiến lược

3

 

2

Quản trị tài chính

3

 

3

Kinh doanh quốc tế

3

 

4

Nghiên cứu marketing

3

 

5

Quản trị doanh nghiệp thương mại (*)

3

 

 

CỘNG

15

 

VI

1

Quản trị dự án

3

 

2

Quản trị chất lượng toàn diện

3

 

3

Lý thuyết và thiết kế tổ chức (*)

3

 

4

Quản trị chuỗi cung ứng

3

 

5

Hành vi tổ chức

3

 

6

Thị trường và các định chế tài chính

3

 

 

CỘNG

18

 

VII

1

Khởi sự kinh doanh

3

 

2

Nhập môn kinh doanh

3

 

3

Quản trị công nghệ và đổi mới (*)

3

 

4

Thương lượng

3

 

5

Đề án kinh doanh

2

 

 

CỘNG

14

 

VIII

 

Bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp

9

 

 

 

TỔNG SỐ

121

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn