Quyết định trúng tuyển (bổ sung lớp 24.1) đại học hình thức học từ xa vào Đại học Đà Nẵng

13/03/2017 03:52

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Số: 861/QĐ-ĐHĐN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3  năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển (bổ sung) đại học hình thức học từ xa vào Đại học Đà Nẵng

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 

     Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;
 

     Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
 

     Căn cứ Quyết định số 40/2003/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa;
 

     Căn cứ Quyết định số 498/GD-ĐT ngày 02/02/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Đào tạo thường xuyên trực thuộc Đại học Đà Nẵng;
 

     Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-ĐHĐN ngày 16/01/2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức học từ xa đợt 1 năm 2017 của Đại học Đà Nẵng,
 

     Căn cứ Tờ trình số 42/ĐTTX ngày 06/3/2017 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên về việc ban hành Quyết định công nhận trúng tuyển (bổ sung) hình thức học từ xa;
 

     Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đào tạo,
 

QUYẾT ĐỊNH:

 

     Điều 1. Công nhận 267 thí sinh (có danh sách kèm theo) trúng tuyển (bổ sung) đại học ngành Ngôn ngữ Anh và Luật, hình thức học từ xa vào Đại học Đà Nẵng, bao gồm:
 
     - Ngôn ngữ Anh:                      44 thí sinh                             

     - Ngôn ngữ Anh bằng hai:    189 thí sinh
     - Luật:                                         17 thí sinh
    - Luật bằng hai:                         17 thí sinh           


     Điều 2. Thí sinh trúng tuyển được hưởng mọi quyền lợi của học viên hình thức học từ xa theo chế độ hiện hành.
 

    Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan thuộc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:      
   - Như Điều 3;
   - Lưu: VT, ĐT, ĐTTX.

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn