ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT29.2B2N2 học kỳ 2 đợt thi ngày 15&16/7/2022

10/07/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc học phần 2 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT29.2CD học kỳ 2 đợt thi ngày 15&16/7/2022

10/07/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc học phần 2 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH29.1B1PKT học kỳ 2 đợt thi ngày 15&16/7/2022

10/07/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc học phần 2 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH29.2B1 học kỳ 2 đợt thi ngày 15&16/7/2022

10/07/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc học phần 2 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp QL29.2B2 học kỳ 2 đợt thi ngày 15&16/7/2022

10/07/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc học phần 2 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu

123456